Viltseminar 2020

Arrangementsinformasjon

VILTSEMINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Som arrangører har vi gleden av å ønske velkommen til to innholdsrike dager og et seminar som er en viktig arena for faglig oppdatering og for å bygge nettverk.

Påmeldingsfrist fredag 6. mars


Program Viltseminar 2020


Fredag 13. mars 2020

11:00-12:00        Ankomst og registrering

11:30-12:30        Lunsj

12:30-12:45        Velkommen til Viltseminar 2020 - Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

12:45-13:15        Nye forskrifter og jegerens digitale hverdag – Erik Lund, Miljødirektoratet

13:15-13:45        Dyrevelferdslova gjeld og viltlevende dyr - Cecilie Mejdell, Veterinærinstituttet

13:45-14:15        Verdier, holdninger, normer og oppfatninger av natur – kan de endres? - Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet

14:15-14:30        Pause - kaffe med litt å bite i

14:30-15:00        Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. Hvor vil vi? - Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

15:00-15:30        Betydningen av eldre hanndyr i hjorteviltbestandene. Statusjag og bare bukk som gjelder? - Roar Lundby, Norges Jeger og                                Fiskerforbund

15:30-15:45        Pause – kaffe med mer å bite i

15:45-16:15        Hjortevilt, skogbruk og næringsutvikling i utmark – Frode Lyssandtræ, Landbruks og matdepartementet

16:15-16:45        Hjorteviltforvaltninga på ville veier? - Bjørn Henry Martinussen, Bremanger kommune

16:45-17:00        Innlending til paneldebatt: I panelet sitter representanter fra blant annet nasjonal og lokal myndighet samt organisasjonene.

17:00-18:00        Paneldebatt

20:00                  Festmiddag med bukkebrøl - dekking i egen sal


Lørdag 14. mars 2019


06:00 -09:00       Frokost

09:00-09:15        Velkommen ny dag og nye muligheter

09:15-09:45        Jaktlederen sine oppgaver og plikter - Roar Lundby, Norges Jeger og Fiskerforbund

09:45-10:15        Hvordan lage og selge gode jaktprodukter - Jo Inge Breisjøberget, Statskog

10:15-10:45        Er ordningen med ettersøk god nok? Status og utfordringer -

10:45-11:00        Pause – kaffe med litt å bite i

11:00-11:30        «Skrapdyrkvoter» – fordeler og ulemper - Torleif Standal, Skålefjell storvald

11:30-12:00        Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status -  Knut Fredrik Øi, ÅLA (Årdal, Lærdal og Aurland) kommuner.

12:00-12:30        Har predatorjakt noen virkning for småviltbestandene - Torstein Storås, Høgskolen i Innlandet

12:30-13:00        Forgubbing av jegerstanden - rekruttering?? - Tor Punsvik, Punsvik Naturforvaltning AS

13:00-13:15        Oppsummering og avslutning

13:15                  Lunsj og avreise

Viltseminar 2020 er ein viktig arena for meiningsutveksling og med moglegheit for å påverke norsk viltforvaltning i årene framover. Enten du er blant dei som ynskjer å utrydde hjorten, eller aldri synes det blir nok hjort i skog og mark.

Velkommen til et felles kunnskapsløft!

Påmeldingsfrist fredag 6. mars 
http://www.hjortesenteret.no/kursbetingelser/ 


Restriksjoner

Påmeldingsfrist fredag 6. mars

Ansvarsfraskrivelse

Sjekk kursbetingelser!