Viltseminar 2018

EVENTINFORMATIONEN

VILTSEMINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Under første dag av årets seminar setter vi fokus på CWD, og det som av mange regnes som et paradigmeskifte innen norsk hjorteviltforvaltning. Her får vi siste oppdatering innen kunnskap om sjukdommen og ikke minst status i forhold til nedskyting av villreinstammen i Nordfjella. Er det egentlig rett vei å gå? Seminarets første dag avrundes med en engasjerende paneldebatt der både myndigheter, eksperter og lokale ressurspersoner sitter i panelet.

Fredag kveld blir det festmiddag, men før servering skal vi kåre "Årets Vesle Bukk" - sjekk https://www.njff.no/fylkeslag/sognogfjordane/Sider/Arets-vesle-bukk.aspx og send inn ditt bidrag innen 15. februar! 

Seminarets andre dag er blant annet viet småvilt og utvikling av ny teknologi. Her vil Miljødirektoratet belyse hva som er lovlig og ikke å nytte under jaktutøvelse. Eller er det slik at den teknologiske utviklingen går raskere enn de som forvalter regelverket klarer å henge med?

Som arrangører har vi gleden av å ønske velkommen til to innholdsrike dager og et seminar som er en viktig arena for faglig oppdatering og for å bygge nettverk!


Nytt påmeldingssystem

Vi har teke i bruk eit nytt påmeldingssystem gjennom TicketCo noko som gjer at deltakarane må betale ved påmelding. For dei som får dekka deltaking gjennom kommunale viltfond eller liknande betyr det:

  • Deltakarane må anten betale sjølv ved påmelding og få kursavgifta refundert frå kommunen.
  • Kommunen kan melde på deltakarar og betale direkte.

Ta uansett kontakt med din kommune i høve måten dei ynskjer å organisere dette. Kommunane kan melde på alle samla eller i fleire omgangar og betalar då direkte for dei meldte.

Når ein skal melde på fleire velger ein berre antall av dei ulike «bilettane» (kva ein skal delta på). Namn på den einskilde deltakar legg de inn seinare i prosessen fram til betaling.
Ta kontakt med Magns Frøyen på telefon 90145316 eller epost om du lurer på noe. Program Viltseminar 2. og 3. mars 2018


DAG 1
Fredag 02.03.18  - møteleder Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag
11:00-12:00
Ankomst og registrering
12:00-12:45
Lunsj
12:45-13:00
Velkomen til seminar – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter
13:00-13:30
Kvifor brukar vi ikkje kunnskapen vi har i viltforvaltninga - Torstein Storås, INN
13:30-13:45
Hindringar for bestandsretta forvaltning  - Arve Aarhus, Vestskog
13:45-14:00
Pause – kaffi eller te med pausebuffet
14:00-14:30
CWD/Skrantesjuke på hjort –   Jørn Våge, Veterinærinstituttet
14:30-14:45
CWD/Skrantesjuke og vegen vidare - Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
14:45-15:00
Pause – kaffi eller te
15:00-15:30
Lokal og regional viltforvaltning - medspelar eller motstandar i kampen mot CWD ?- Siri Bøthun, sekretær I Nordfjella villreinnemd
15:30-15:45
Korleis tilpasse hjorteviltforvaltninga til CWD - Erik Lund, Miljødirektoratet
15:45-16:00
Pause – kaffi eller te med pausebuffet
16:00-16:30
Film om Nordfjella og presentasjon av deltagerne i panelet
16:30-18:00
Paneldebatt om CWD som ledes av Eldgrim Fossheim
20:00 -20:30
Kåring av vinnere i konkurransen "årets vesle hjortebukk"
20:30
Festmiddag - oppdekking i eigen sal


DAG 2
Laurdag 03.03.18  - møteleder Reidun Solberg Seim, NJFF Sogn og Fjordane
09:30-09:45
Velkomen til dag 2 av seminaret – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter
09:45-10:30
Gås – beiteskader, jakt og forvaltning - Ove M. Gundersen frå Norges Bondelag og Ingunn Tombre frå NINA
10:30-11:00
Drone og nattkikkert med mer. Lovlig bruk av ny teknologi? - Arild Sørensen, Miljødirektoratet
11:00-11:15
Pause – kaffi eller te med pausebuffet
11:15-11:45
Ikkje naudsynt med skytetrening for jegerane? - Vidar Nilsen, NJFF
11:45-12:15
Rypetaksering – Knut Broberg, NJFF Sogn og Fjordane
12:15-12:45
Resultat dynamiske fareskilt hjort – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter og Ann Kristin Nes,  Statens Vegvesen
12:45-13:00
Oppsummering og avslutning – Finn Olav Myhren, Vestskog
13:00
«Lunsj»
http://www.hjortesenteret.no/kursbetingelser/ 


Verzichtserklärung

Sjekk kursbetingelser!